حلقه برليان با تعداد 5 عدد تخمه تراش ماركيز و 30 عدد برليان تراش گرد