حلقه برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش امرالد به وزن 0/57 قيراط