حلقه برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش گرد به وزن 0/43 قيراط