حلقه برليان با تعداد ۶ عدد برليان تراش اشك و ۶ عدد برليان تراش گرد