حلقه برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش اشك به وزن 0/46 قيراط و 46 عدد برليان تراش گرد