حلقه برليان با تعداد 7 عدد برليان تراش پرنس و 82 عدد برليان تراش گرد