حلقه برليان با تعداد 16 عدد برليان تراش پرنس و 12 عدد برليان تراش گرد