حلقه برليان با تعداد 17 عدد برليان تراش باگت و 6 عدد برليان تراش گرد