حلقه برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش كوشن به وزن 0/59 قيراط