حلقه برليان با تعداد 16 عدد برليان تراش باگت و 172 عدد برليان تراش گرد