حلقه برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش كوشن به وزن 0/48 قيراط و 2 عدد برليان تراش گرد