حلقه برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش گرد به وزن 0/26 قيراط