حلقه برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش ماركيز و 4 عدد برليان تراش ماركيز و 12 عدد برليان تراش باگت