حلقه برليان با تعداد 7 عدد تخمه تراش اشك و 22 عدد برليان تراش گرد