حلقه برليان با تعداد 5 عدد تخمه تراش گرد و 146 عدد برليان تراش گرد