حلقه برليان با تعداد 13 عدد برليان تراش پرنس و 10 عدد برليان تراش گرد