حلقه برليان با تعداد 4 عدد تخمه تراش اشك به وزن 1/23 قيراط و 10 عدد برليان تراش ماركيز و 5 عدد برليان تراش گرد