حلقه برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش قلب به وزن 0/70 قيراط و 132 عدد برليان تراش گرد