حلقه برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش قلب به وزن 0/74 قيراط