حلقه برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش گرد به وزن 0/31 قيراط به شماره شناسنامه 6262579479