حلقه برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش گرد به وزن 0/90 قيراط به شماره شناسنامه 7248237489 و 130 عدد برليان تراش گرد