حلقه برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش پرنس به وزن 0/70 قيراط به شماره شناسنامه 17007749