حلقه برليان با تعداد 7 عدد برليان تراش اشك و 22 عدد برليان تراش گرد