حلقه برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش گرد به وزن 0/20 قيراط و 23 عدد برليان تراش گرد