حلقه برليان با تعداد 6 عدد برليان تراش اشك و 12 عدد برليان تراش ماركيز و 5 عدد برليان تراش گرد