حلقه برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش بيضی به وزن 0/26 قيراط