حلقه برليان با تعداد 5 عدد تخمه تراش گرد به وزن 1/28 قيراط و 50 عدد برليان تراش گرد