حلقه برليان با تعداد 15 عدد برليان تراش باگت و 6عدد برليان تراش گرد