حلقه برليان با تعداد 24 عدد برليان تراش پرنس و 36 عدد برليان تراش گرد