حلقه برليان مدل تنيس سه رديفه به تعداد 17 عدد برليان تراش گرد و 34 عدد برليان زرد