حلقه برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش گرد به وزن 0/70 قيراط و 42 عدد برليان تراش گرد