حلقه برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش گرد به وزن 0/71 قيراط به شماره شناسنامه 1146031455