حلقه برليان با تعداد 12 عدد تخمه تراش گرد به وزن 2/94 قيراط