حلقه برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش گرد به وزن 0/46 قيراط به شماره شناسنامه 17032873