حلقه برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش پرنس به وزن 0/45 قيراط