انگشتری ياقوت قرمز با يك عدد ياقوت قرمز بيضي برمه به وزن 4/26 قيراط به شماره شناسنامه ۸۱۲۶۶ و ۲ عدد برليان تراش مثلث