انگشتری ياقوت قرمز با تعداد 1 عدد ياقوت قرمز قلب برمه به وزن 1/12 قيراط و 15 عدد برليان تراش گرد