انگشتری ياقوت قرمز با تعداد 1 عدد ياقوت قرمز بيضی برمه به وزن 1/03 قيراط و 20 عدد برليان تراش گرد