انگشتری ياقوت قرمز با تعداد 1 عدد ياقوت قرمز بيضی ميانمار به وزن 2/36 قيراط به شماره شناسنامه 18080482 و 2 عدد تخمه تراش بيضی به وزن 0/46 قيراط و 70 عدد برليان تراش گرد