انگشتری ياقوت قرمز با تعداد 1 عدد ياقوت قرمز بيضی برمه به وزن 1/09 قيراط و 111 عدد برليان تراش گرد