انگشتری ياقوت قرمز با تعداد 3 عدد ياقوت قرمز بيضی برمه به وزن 1/55 قيراط و 19عدد برليان تراش ماركيز و 9 عدد برليان تراش گرد