انگشتری ياقوت قرمز با تعداد 1 عدد ياقوت قرمز ماركيز برمه به وزن 0/83 قيراط و 136 عدد برليان تراش گرد