انگشتری ياقوت قرمز با تعداد 1 عدد ياقوت قرمز قلب برمه به وزن 1/19 قيراط و 1 عدد تخمه تراش قلب به وزن 0/80 قيراط و 108 عدد برليان تراش گرد