انگشتری ياقوت قرمز با تعداد 2 عدد ياقوت قرمز اشك برمه به وزن 1/30 قيراط و 84 عدد برليان تراش گرد