انگشتری ياقوت قرمز با تعداد 1 عدد ياقوت قرمز اشك برمه به وزن 1/21 قيراط و 1 عدد تخمه تراش اشك به وزن 0/78 قيراط و 94 عدد برليان تراش گرد