انگشتری مرواريد با تعداد 13 عدد برليان تراش گرد و 2 عدد مرواريد سفيد سايز 8