انگشتری مرواريد با تعداد 189 عدد برليان تراش گرد و 1 عدد مرواريد طلايی استراليا سايز 11/5