انگشتری مرواريد با تعداد 132 عدد برليان تراش گرد و 2 عدد مرواريد سفيد سايز 7