انگشتری مرواريد با تعداد 2 عدد تخمه تراش امرالد به وزن 0/54 قيراط و 80 عدد برليان تراش گرد و 1 عدد مرواريد طلايی استراليا سايز 11 و 1 عدد مرواريد سياه تاهيتی سايز 11