انگشتری مرواريد با تعداد 21 عدد برليان تراش گرد و 1 عدد مرواريد سفيد سايز 9